Privacy statement

IN.OG Exploitatie van onroerend Goed B.V. (IN.EX), gevestigd aan Transistorstraat 91-11, 1322CL Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Daniel Koenders is de functionaris gegevensbescherming van IN.EX Exploitatie. Hij is te bereiken via daniel@inex-verhuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IN.EX Exploitatie verwerkt uw persoonsgegevens via onze websites en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die u verstrekt via onze website:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doordat u een ruimte huurt, of heeft gehuurd bij IN.EX heeft u ons diverse gegevens verstrekt. Dat kunnen o.a. persoonsgegevens zijn. Deze persoonsgegevens zijn gebruikt voor het opstellen van de huurovereenkomst voor de ruimte die u bij ons huurt, of heeft gehuurd. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van INEX en zijn niet inzichtelijk voor derden. Wij vragen u de volgende gegevens te verstrekken voor het opstellen van het huurcontract en het onderhouden van het contact tijdens de huurperiode:

– Kopie Identiteitsbewijs
– Kopie Bankrekeningnummer van het bedrijf / particulier die de ruimte gaat huren (ivm het incasseren van de maandelijkse huurpenningen).
– BTW nummer (nodig voor het opteren voor de belaste verhuur)
– Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel bij zakelijke verhuur
– Huidige adres i.v.m. het versturen van correspondentie
– E-mail adres voor communicatie t.b.v. de gehuurde ruimte
– Telefoonnummers, voor communicatie t.b.v. de gehuurde ruimte

U verstrekt de gevraagde gegevens zelf aan IN.EX, hierdoor geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inex-verhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

– Opmaken van het huurcontract.
– Aantonen echtheid van het huurcontract
– Communicatie tbv de gehuurde ruimte
– Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

IN.EX Exploitatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IN.EX Exploitatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IN.EX Exploitatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die u verstrekt heeft t.b.v. van de huurovereenkomst bewaren wij gedurende de periode dat de huurovereenkomst van kracht is. Na beëindiging van de huurovereenkomst 10 jaar, daar dit een onderdeel is van de administratie en daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

IN.EX Exploitatie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IN.EX Exploitatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IN.EX Exploitatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inex-verhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IN.EX Exploitatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
– De fysieke toegang tot de servers en archieven, waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inex-verhuur.nl

Contactinformatie

IN.OG Exploitatie van Onroerend Goed BV (IN.EX)
Transistorstraat 91-11
1322 CL  ALMERE
tel: 036-5300545
kvk: 39039727
www.inex-verhuur.nl
E-mailadres: info@inexverhuur.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kan je vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 juni 2018.